Add to favourites
News Local and Global in your language
20th of October 2018

SveikataOnkologų viltis – perversmą sukėlusį gydymo metodą taikyti visiems pacientams

Pri­lygs­ta spro­gi­mui

Daž­niau­siai No­be­lio pre­mi­jos me­di­ci­nos moks­li­nin­kams ski­ria­mos už at­ra­di­mus. Vė­žio te­ra­pi­ja, slo­pi­nant nei­gia­mą imu­ni­nį re­gu­lia­vi­mą, at­ras­ta dau­giau nei prieš du de­šimt­me­čius, ta­čiau gy­dy­mo me­to­das įver­tin­tas da­bar, kai jį pa­tvir­ti­no kli­ni­ki­nė pra­kti­ka.

Moks­li­nin­kai J.P.Al­li­so­nas ir T.Hon­jo at­ra­do, kaip gy­dy­ti vė­žį, ne tie­sio­giai nu­si­tai­kius į pik­ty­bi­nes ląs­te­les, o pa­dė­ti pa­čiai li­go­nio imu­ni­nei sis­te­mai grei­čiau ko­vo­ti su li­ga. No­be­lio ko­mi­te­tas pa­žy­mė­jo, kad at­ras­to­ji te­ra­pi­ja „įvyk­dė per­vers­mą vė­žio gy­dy­mo sri­ty­je ir iš es­mės pa­kei­tė po­žiū­rį į tai, kaip ga­li­ma val­dy­ti šią li­gą“.

Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to Imu­no­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja moks­lų dak­ta­rė Vi­ta Pa­šu­ko­nie­nė Ams­ter­da­me vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me kong­re­se iš pa­ties No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­to T.Hon­jo, skai­čiu­sio pra­ne­ši­mą, lū­pų iš­gir­do, kad šis at­ra­di­mas pri­lygs­ta spro­gi­mui, kai bu­vo at­ras­tas pe­ni­ci­li­nas.

„Dau­giau kaip 100 me­tų moks­li­nin­kai ban­dė pa­si­telk­ti imu­ni­nę sis­te­mą ko­vai su vė­žiu. Iki šių dvie­jų lau­rea­tų vai­sin­gų at­ra­di­mų kli­ni­ki­nė pa­žan­ga bu­vo kuk­li“, – pa­žy­mė­jo No­be­lio ko­mi­te­tas Stok­hol­me vei­kian­čia­me Ka­ro­lins­kos ins­ti­tu­te.

Efek­ty­vu­mas įro­dy­tas

Vė­žys – li­ga, ku­rios bi­jo­me la­biau­siai. Ne­pai­sant me­di­ci­nos moks­lo pa­žan­gos, dar la­bai daug li­go­nių nuo vė­žio mirš­ta. Gy­dy­mas il­gas ir sun­kus. Šių me­tų No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tai gy­dy­mą pa­da­rė ir efek­ty­ves­nį, ir pa­leng­vi­no.

Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to Che­mo­te­ra­pi­jos sky­riaus va­do­vė gy­dy­to­ja on­ko­lo­gė che­mo­te­ra­peu­tė moks­lų dak­ta­rė Bi­ru­tė Bra­siū­nie­nė pa­ly­gi­na: „Gy­dant iš­pli­tu­sią me­la­no­mą se­ną­ja che­mo­te­ra­pi­ja, iš­gy­ve­na­mu­mo vi­dur­kis yra apie de­šimt mė­ne­sių, o gy­dant nau­jais imu­no­te­ra­pi­niais vais­tais per me­tų trukmės ty­ri­mą vi­si šios gru­pės li­go­niai iš­li­ko gy­vi ir tę­sė gy­dy­mą.“

Gy­dant iš­pli­tu­sią me­la­no­mą se­ną­ja che­mo­te­ra­pi­ja, iš­gy­ve­na­mu­mo vi­dur­kis yra apie de­šimt mė­ne­sių, o gy­dant nau­jais imu­no­te­ra­pi­niais vais­tais per me­tų trukmės ty­ri­mą vi­si šios gru­pės li­go­niai iš­li­ko gy­vi ir tę­sė gy­dy­mą.

Imu­no­te­ra­pi­ja gy­dant vė­žį at­rasta prieš 20 me­tų. Per tą laiką  su­kur­ti vais­tai, at­lik­ti jų kli­ni­ki­niai ty­ri­mai ir pra­dė­tas gy­dy­mas.

Per­vers­mas on­ko­lo­gi­jos sri­ty­je pra­si­dė­jo, kai Tek­sa­so uni­ver­si­te­to M.D.An­der­so­no vė­žio cent­ro pro­fe­so­rius J.P.Al­li­so­nas, ty­ri­nė­da­mas bal­ty­mus, vei­kian­čius kaip imu­ni­nės sis­te­mos stab­džiai, 1995-ai­siais su ko­le­ga iden­ti­fi­ka­vo mo­le­ku­lę CTLA-4 kaip slo­pi­nan­čią T lim­fo­ci­tų re­cep­to­rių.

T lim­fo­ci­tai yra bal­tie­ji krau­jo kū­ne­liai, su­da­ran­tys pa­grin­di­nį na­tū­ra­laus or­ga­niz­mo imu­ni­te­to ele­men­tą. No­be­lio ko­mi­te­tas skel­bia, kad J.P.Al­li­so­nas su­vo­kė po­ten­cia­lą, su­tei­kia­mą ga­li­my­bės „at­leis­ti stab­džius“ ir pa­ska­tin­ti žmo­gaus or­ga­niz­mo imu­ni­nes ląs­te­les pul­ti na­vi­kus.

Šią kon­cep­ci­ją moks­li­nin­kas iš­plė­to­jo į nau­ją te­ra­pi­jos me­to­dą.

Po­vei­kis or­ga­niz­mo gy­ny­bai

„Pa­ti imu­ni­nė sis­te­ma sa­ve ir ak­ty­vi­na, ir slo­pi­na, ir pri­žiū­ri, kad ne­bū­tų reak­ty­vių lim­fo­ci­tų prieš sa­vas ląs­te­les. Sis­te­ma re­gu­liuo­ja, ka­da ko­kius lim­fo­ci­tus pa­leis­ti, ka­da su­stab­dy­ti, ka­da nu­siųs­ti su­si­nai­kin­ti ir pa­na­šiai“, – pa­pras­čiau aiš­ki­na moks­lų dak­ta­rė V.Pa­šu­ko­nie­nė.

Moks­li­nin­kai No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tai nu­sta­tė tuos me­cha­niz­mus ir pa­ro­dė, kaip vė­žys, jais pa­si­nau­do­da­mas, slo­pi­na imu­ni­nę sis­te­mą. Kio­to uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos mo­kyk­los pro­fe­so­rius T.Hon­jo nu­sta­tė, kad vie­nas jo at­ras­tas imu­ni­nių ląs­te­lių bal­ty­mas, li­gan­das PD-1, ir­gi vei­kia kaip stab­dys, tik ki­ta­me imu­ni­nio at­sa­ko me­cha­niz­me. Re­mian­tis šiuo at­ra­di­mu su­kur­ti vė­žio te­ra­pi­jos me­to­dai pa­si­ro­dė esą itin veiks­min­gi.

Jie nu­kreip­ti prieš bal­ty­mus, ku­riuos ga­mi­na ir kai ku­rios imu­ni­nės sis­te­mos ląs­te­lės, ir kai ku­rios vė­ži­nės ląs­te­lės. Šie bal­ty­mai ga­li stab­dy­ti na­tū­ra­lią or­ga­niz­mo gy­ny­bą, to­dėl nau­jai­siais me­to­dais sten­gia­ma­si juos pa­ša­lin­ti, kad imu­ni­nė sis­te­ma ga­lė­tų grei­čiau ko­vo­ti su vė­žiu.

Rei­kia daug lai­ko

„Iš tik­rų­jų šis dvie­jų moks­li­nin­kų J.P.Al­li­so­no ir T.Hon­jo at­ra­di­mas yra be ga­lo džiu­gi ži­nia tiek li­go­niams, jų ar­ti­mie­siems, tiek vi­sai gy­dy­to­jų on­ko­lo­gų, moks­li­nin­kų bend­ruo­me­nei. Džiaugs­mas dvi­gu­bas, iš vi­sų me­di­ci­nos sri­čių No­be­lio pre­mi­ja įteik­ta bū­tent on­ko­lo­gi­jos sri­ty­je, ku­riai rei­ka­lin­gi grei­čiau­si ir ino­va­ty­viau­si spren­di­mai, bei, ži­no­ma, džiu­gi­na pa­ts at­ra­di­mas, nau­ji efek­ty­vūs vais­tai ser­gan­tie­siems“, – taip at­ra­di­mą ver­ti­na gy­dy­to­ja on­ko­lo­gė che­mo­te­ra­peu­tė moks­lų dak­ta­rė B.Bra­siū­nie­nė.

Gy­dy­to­jos džiu­ge­sį di­di­na ir tai, kad pa­ga­liau atrasta dar vie­na gru­pė nau­jų efek­ty­vių vais­tų vė­žiui gy­dy­ti, nes lauk­ti to­kių ge­rų nau­jie­nų už­trun­ka de­šimt­me­čius.

„Perž­vel­gus No­be­lio pre­mi­jos in­for­ma­ci­jos šal­ti­nius, pa­ma­ty­si­me, kad efek­ty­vių, pro­ver­žį, gy­dant vė­žį, ža­dan­čių prieš­vė­ži­nių vais­tų, už ku­riuos ski­ria­mos No­be­lio pre­mi­jos, kū­ri­mas ge­ro­kai už­trun­ka: 1966 m. No­be­lio pre­mi­ja bu­vo skir­ta už hor­mo­no­te­ra­pi­jos at­ra­di­mą pro­sta­tos vė­žiui gy­dy­ti, 1988 m. – už che­mo­te­ra­pi­ją, 1990 m. – už kau­lų čiul­pų transp­lan­ta­ci­ją leu­ke­mi­jai gy­dy­ti. Tai­gi pri­rei­kė dar 28 me­tų iki ki­to vė­žio gy­dy­mo žymaus at­ra­di­mo ir tai pui­ki prie­žas­tis džiaug­tis“, – pa­sie­ki­mus var­di­ja B.Bra­siū­nie­nė.

Ga­li keis­ti pa­ra­dig­mas

„Šie vais­tai pri­klau­so imu­no­te­ra­pi­jos vais­tų gru­pei ir pra­kti­nia­me dar­be va­di­na­mi imu­ni­nės pa­tik­ros taš­kų in­hi­bi­to­riais. Svar­biau­sia ži­nia ser­gan­čia­jam on­ko­lo­gi­ne li­ga yra ta, kad jie pail­gi­na iš­gy­ve­na­mu­mą ir yra ge­riau to­le­ruo­ja­mi nei se­nes­nie­ji vais­tai. Jų veiks­min­gu­mas ir efek­ty­vu­mas gy­dant kai ku­rių for­mų vė­žį įro­dy­tas kli­ni­ki­niais ty­ri­mais, gau­ti re­zul­ta­tai yra pui­kūs ir už tai jie įver­tin­ti No­be­lio pre­mi­ja“, – pa­brė­žė moks­lų dak­ta­rė B.Bra­siū­nie­nė.

Bi­ru­tė Bra­siū­nie­nė

Tarp­tau­ti­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se jau pa­si­girs­ta nuo­mo­nių, kad imu­no­te­ra­pi­ja ir jos efek­ty­vu­mas ga­li keis­ti kai ku­rių vė­žio lo­ka­li­za­ci­jų gy­dy­mo pa­ra­dig­mas. Va­di­na­si, kad ji bus ski­ria­ma pir­miau iš­pli­tu­siam vė­žiui gy­dy­ti, o tik vė­liau bus tai­ko­mi ki­ti įpras­ti gy­dy­mo me­to­dai.

„Gal­būt mai­ny­si­me ke­lis gy­dy­mo me­to­dus ar ki­taip juos de­rin­si­me tar­pu­sa­vy­je. Moks­lo pa­žan­ga tu­rė­tų ga­na grei­tai su­dė­lio­ti at­sa­ky­mus į šiuos klau­si­mus“, – api­bend­ri­no gy­dy­to­ja.

Kom­pen­suo­ja­mi ne vi­siems

Imu­no­te­ra­pi­jos vais­tai Lie­tu­vo­je priei­na­mi jau ke­le­tą me­tų. Be­je, jie ne­bu­vo kom­pen­suo­ja­mi ser­gan­tie­siems so­li­di­niais na­vi­kais – šiuos vais­tus pa­vie­niai li­go­niai ga­lė­jo gau­ti da­ly­vau­da­mi kli­ni­ki­niuo­se ty­ri­muo­se ar spe­cia­lio­se pro­gra­mo­se.

Nuo šių me­tų lie­pos mė­ne­sio kom­pen­suo­ja­mi dve­ji imu­no­te­ra­pi­niai vais­tai pir­mos ei­lės BRAF mu­ta­ci­jos ne­tu­rin­čiai iš­pli­tu­siai me­la­no­mai gy­dy­ti.

„Ži­no­ma, toks ne­di­de­lis šių nau­jų vais­tų priei­na­mu­mas Lie­tu­vo­je tik­rai ne­ten­ki­na ser­gan­čių­jų, juo­lab kad už­sie­nio vė­žio cent­ruo­se šie vais­tai jau ski­ria­mi se­no­kai bei dau­ge­liui vė­žio lo­ka­li­za­ci­jų gy­dy­ti. Ti­ki­mės, kad ar­ti­miau­siu me­tu si­tua­ci­ja ge­rės ir tu­rė­si­me dau­giau imu­no­te­ra­pi­nių vais­tų ki­toms vė­žio lo­ka­li­za­ci­joms gy­dy­ti“, – vi­lia­si moks­lų dak­ta­rė B.Bra­siū­nie­nė.

Ži­no­ma, toks ne­di­de­lis šių nau­jų vais­tų priei­na­mu­mas Lie­tu­vo­je tik­rai ne­ten­ki­na ser­gan­čių­jų, juo­lab kad už­sie­nio vė­žio cent­ruo­se šie vais­tai jau ski­ria­mi se­no­kai bei dau­ge­liui vė­žio lo­ka­li­za­ci­jų gy­dy­ti.

Ji pri­pa­žįs­ta, kad vi­sų nau­jų vais­tų efek­ty­vu­mas ir pa­žan­ga ver­ti­na­ma ne tik gy­ve­ni­mo il­gi­ni­mu, bet ir gy­dy­mo sau­gu­mu.

„Šiuo­lai­ki­nis gy­dy­mas tu­rė­tų bū­ti kuo ge­riau to­le­ruo­ja­mas, kad ser­gan­tie­ji ir be­si­gy­dan­tie­ji šiais vais­tais ne tik il­giau gy­ven­tų, bet ir ko­ky­biš­kai nu­gy­ven­tų tuos me­tus: ga­lė­tų dirb­ti, bū­ti so­cia­liai ak­ty­vūs. Kaip ir vi­si vais­tai, taip ir nau­jie­ji imu­no­te­ra­pi­niai vais­tai ga­li su­kel­ti pa­ša­li­nius reiš­ki­nius – juk vei­kia to pa­ties or­ga­niz­mo imu­ni­nius pro­ce­sus, to­dėl ga­li nu­ken­tė­ti ir svei­ki or­ga­nai. Tuo­met kli­niš­kai pa­si­reiš­kia šių vais­tų tok­siš­ku­mas“, – aiš­ki­na gy­dy­to­ja che­mo­te­ra­peu­tė B.Bra­siū­nie­nė.

Daž­niau­siai nu­ro­do­mi pa­ša­li­niai reiš­ki­niai yra odos reak­ci­jos, žar­ny­no glei­vi­nių pa­žei­di­mas, ga­li bū­ti inks­tų, plau­čių, ke­pe­nų sis­te­mų pa­žei­di­mas, en­dok­ri­ni­nės sis­te­mos liau­kų dis­fun­kci­ja.

„Jei­gu šių vais­tų tok­siš­ku­mą gre­tin­si­me su se­ną­ja che­mo­te­ra­pi­ja, kai slen­ka plau­kai, ga­li bū­ti sun­kių he­ma­to­lo­gi­nių komp­li­ka­ci­jų ir pa­na­šiai, nau­jie­ji vais­tai yra pa­žan­ges­ni, ge­riau to­le­ruo­ja­mi, o ga­li­mi tok­si­niai reiš­ki­niai yra kiek ki­to­kio po­bū­džio nei įpras­ta, tik svar­bu juos lai­ku at­pa­žin­ti bei ko­re­guo­ti“, – pa­ly­gi­na ir per­spė­ja B.Bra­siū­nie­nė.

Gy­dy­to­jai pa­si­ren­gę

Nors nau­ji vais­tai to­le­ruo­ja­mi daug ge­riau, kar­tu su jais on­ko­lo­gai mo­ko­si at­pa­žin­ti ir pa­ša­li­nius reiš­ki­nius, įver­tin­ti jų sun­ku­mo laips­nį bei lai­ku ir pro­fe­sio­na­liai ko­re­guo­ti. On­ko­lo­gai yra pa­si­ren­gę gy­dy­ti šiais vais­tais, svar­biau­sia, anot B.Bra­siū­nie­nės, kad jie taip grei­tai pa­siek­tų Lie­tu­vą, kaip ki­tur Eu­ro­po­je.

Lie­tu­vo­je dve­ji imu­no­te­ra­pi­niai vais­tai kom­pen­suo­ja­mi BRAF mu­ta­ci­jos ne­tu­rin­čiai iš­pli­tu­siai me­la­no­mai gy­dy­ti, kal­bant apie so­li­di­nių na­vi­kų gy­dy­mą.

„Da­bar jau ži­no­ma, kad šiais vais­tais efek­ty­viai gy­do­mi iš­pli­tę inks­tų, plau­čių, šla­pi­mo pūs­lės vė­žys, gal­vos ir kak­lo na­vi­kai. Kol kas šioms vė­žio for­moms imu­no­te­ra­pi­niai vais­tai nė­ra kom­pen­suo­ja­mi, ti­ki­mės, kad grei­tu lai­ku si­tua­ci­ja kei­sis. O ar tiks ir ki­toms vė­žio for­moms gy­dy­ti, tu­rė­tu­me su­ži­no­ti atei­ty­je. Vyk­do­mi mul­ti­cent­ri­niai kli­ni­ki­niai ty­ri­mai, ku­rių re­zul­ta­tai tu­rė­tų at­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus“, – apie atei­tį kal­ba B.Bra­siū­nie­nė.

Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, ver­ti­nant at­sa­ko truk­mę aki­vaiz­du, kad gy­dant se­nai­siais vais­tais jis trun­ka iki dvy­li­kos mė­ne­sių, o gy­dant imu­no­te­ra­pi­ja – dau­giau kaip 30 mė­ne­sių bei vė­liau li­go­niai gy­dy­mą tę­sė ki­tais vais­tais, tai­gi iš­gy­ve­na­mu­mo re­zul­ta­tai dar il­ges­ni“, – pa­žy­mė­jo B.Bra­siū­nie­nė.

Pre­mi­jos su­ma – 9 mln. kro­nų

No­be­lio pre­mi­jo­mis anks­čiau bu­vo pa­gerb­ta ir ki­tų vė­žio gy­dy­mo me­to­dų, įskai­tant hor­mo­nų te­ra­pi­ją gy­dant pro­sta­tos vė­žį, už ku­rią pre­mi­ja bu­vo pa­skir­ta 1966 m., che­mo­te­ra­pi­ją (1988 m.) ir kau­lų čiul­pų transp­lan­ta­ci­ją gy­dant leu­ke­mi­ją (1990 m.). „Ta­čiau pa­žen­gu­sį vė­žį ir to­liau ne­pap­ras­tai sun­ku gy­dy­ti; rei­kia nau­jų gy­dy­mo stra­te­gi­jų“, – nu­ro­dė No­be­lio ko­mi­te­tas.

2017-ųjų No­be­lio me­di­ci­nos lau­rea­tais ta­po cir­ka­di­nio rit­mo me­cha­niz­mą ty­rę ame­ri­kie­čiai Jeff­rey C.Hal­las, Mi­chae­las Ros­bas­has ir Mi­chae­las W.Youn­gas.

Šie­met kiek­vie­ną No­be­lio pre­mi­ją su­da­ro 9 mln. kro­nų (871 tūkst. eu­rų). Jei ku­rios nors pre­mi­jos lau­rea­tų bū­na dau­giau nei vie­nas, su­ma jiems pa­da­li­ja­ma.

Read More
Leave A Comment

More News

LZ RSS

Sveikata straipsniai

Sveikata | ve.lt

Naujienos - Aktualijos -

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.