Add to favourites
News Local and Global in your language
24th of October 2018

EkonomikaSkelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – Klaipėdos m. IIT VVG) 2018 m. spalio 5 d. paskelbė kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 2.3.2. veiksmą „Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas“ ir laukia bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų, kuriais bus skatinamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį, didinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumą bei skatinti gyventojų savanorišką veiklą. Tikslinė grupė – socialinės rizikos asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų ir jų šeimos, elgetaujantys, benamiai asmenys, pabėgėliai, kurie gyvena tikslinėje teritorijoje.

Parama bus teikiama vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (patvirtintu 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-77) (toliau – Aprašas).

Pagal aprašą remiama veikla yra bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje (Aprašo 10.2 p.):

1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas:

1.1. bedarbiais esančių darbingų gyventojų neformalusis švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma);

1.2. ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline ar pameistrystės forma);

1.3. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla;

1.4. ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje;

2. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos); šiame papunktyje nurodytos veiklos neapima neformaliojo švietimo, praktikos atlikimo, visuomeninės ir (ar) kultūrinės veiklos vykdymo veiklų.

Apraše naudojamų sąvokų apibrėžimai:

Bedarbis – asmuo, įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatyta tvarka įgijęs bedarbio statusą arba turintis sustabdytą bedarbio statusą.

Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra teritorinėje darbo biržoje registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas: yra darbingas; nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;  nesiverčia individualia veikla;  neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai).

Planuojama finansuoti 2 projektus.  Maksimali galima vieno projekto finansavimo suma yra iki 96 900 Eur, būtinas prisidėjimas savanorišku darbu ne mažiau kaip 7,5 proc. projekto vertės. Projekto trukmė turi būti ne mažesnė kaip 3 metai.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jiems tinkami partneriai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;

Vietos plėtros projektinius pasiūlymus galite pateikti iki 2018 m. lapkričio 14 d. 14.00 val. adresu Liepų g. 11-425, Klaipėda.

Daugiau informacijos apie paskelbtą kvietimą ir aktualius dokumentus sužinosite atvykę į mokymus, kurie vyks 2018 m. spalio 15 d. nuo 9.00 „Navalio“ viešbutyje. Registracija į mokymus el. paštu: info@klaipedosvvg.lt iki 2018 m. spalio 12 d. 12.00 val.  Išsami informacija apie kvietimą bei vietos plėtros projektiniam pasiūlymui rengti reikalingi dokumentai skelbiami interneto svetainėse www.klaipeda.lt/lit/img/11  ir www.klaipedosvvg.lt.

Pareiškėjus individualiai konsultuoja Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės projekto konsultantė Indrė Butenienė, tel. 8 686 34 079, el. p. info@klaipedosvvg.lt, Liepų g. 11-222, Klaipėda.

Read More
Leave A Comment

More News

Verslosavaite.lt Verslas

Ekonomika | ve.lt

tv3.lt

vz.lt

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.