• Follow us

Lietuva

K. Stoškus. Kontrkultūrinė kultūros politika!? (3)

Filosofas dr. Krescencijus Stoškus | Alkas lt., J. Vaiškūno nuotr.

Filosofas dr. Krescencijus Stoškus | Alkas lt., J. Vaiškūno nuotr.

Skiriu Kastalijos mokinių eksperimentinio teatro režisieriui Antanui Maciulevičiui                          (Tragikomiška opera su priedainiu)

Pirmoji dalis:   Kultūros krizė

Banalybės. Jeigu mums būtų iškeltas uždavinys surasti didžiausią banalybę, pasakytą viešumoje, tai į vieną iš pirmųjų vietų tikriausiai galėtų pretenduoti mintis, kad mes gyvename greitų permainų laikais. Tas permainas regi visi, ir į jas visi esame priversti reaguoti. Bet kai tik iškeliamas klausimas, kur tos permainos mus veda, sutarti pasidaro neįmanoma. Čia tik dalį žmonių jau tegali patenkinti tokios banalybės: „į priekį“, „į pažangą“, „į laimingą ateitį“. Ne tiek dėl to, kad mes jų sočiai prisiklausėme sovietmečiu. Ir gerai žinome, kuo tai baigėsi. Neliko nei penkmečiais matuojamos ateities, nei atkakliai brukamos „laimės“. Labiau taip atsitiko dėl to, kad moderniosios civilizacijos racionalumas yra ribotas ir per daug lengvai pasiduoda politinių ir turtinių interesų valdymui, todėl neduoda jokių garantijų net artimiausiai ateičiai. Permainos didžiulės, bet jos kyla ne tik dėl kuriančių, bet ir griaunančių jėgų veikimo. Nepaisant to, minėtasias banalybes su pasimėgavimu tebekartoja politikai, oficialių institucijų vadovai, propagandistai, kai kurie verslininkai, didelė dalis mokslininkų, išradėjų  ir jų indoktrinuotų žmonių.

Modernioji civilizacija. Kitaip net ir būti negali. Šis tikėjimas yra atsiradęs iš pernelyg didelio moderniosios civilizacijos pasitikėjimo mokslo-technikos galia, prilygstančia Dievo visagalybei. Iš tos visagalybės, suprantama, išplaukė ir tikėjimas moderniosios civilizacijos amžinybe. Jo credo: viskas, kas keičiasi, keičiasi į gera. Šio tikėjimo žmonės visada balsuoja už permainas, negalvodami apie jų padarinius. Modernioji civilizacija juos išugdė, sudarė jų  gyvenimui pritaikytas sąlygas, o jie, palaikydami tas sąlygas, tęsia jos pradėtus darbus ir tampa modernybės apaštalais. Bet tragiški XX a. pirmos pusės įvykiai daugelį žmonių privertė nusivilti tuo tikėjimu. Didžiausia jų dalis šiandien priskiriama postmodernistams. Kai kurie iš jų siejami su jaunimo kontrkultūriniais procesais, susiformavusiais JAV.

Postmodernybė. Tai yra ne kas kita, kaip labai įvairiai motyvuojama negatyvi reakcija į modernybės autoritetingumą, protingumą (moksliškumą), pažangumą ir patikimumą. Patys didžiausi moderniosios civilizacijos laimėjimai postmodernistus ne tiek džiugina, kiek gąsdina ar bent jau palieka visiškai abejingus. Kalbos apie ėjimą į priekį geriausiu atveju jiems sukelia tik šypseną.  Bet ji irgi dažniausiai virsta karčiomis patyčiomis, vulgariais niekinimais ir žeminimais. Neretai jie prabyla net apie moderniosios civilizacijos pabaigą ir apokalipsę, vengiančią galvoti apie tai, kas jos laukia. Kad geriau suprastume tos negatyvios reakcijos ypatingumą, vertėtų postmodernybę sugretinti su dviem jai labiausiai priešingais civilizacijų tipais: archainiu ir moderniuoju.

Civilizacijų palyginimas. Iki moderniosios epochos įsitvirtinimo dominavo civilizacijos, dar žymiai priklausomos nuo paprotinės kultūros tradicijų. Tos tradicijos išliko tiek įtakingos, kad nulėmė archainių civilizacijų orientaciją į praeitį. Jos itin brangino tėvų ir protėvių garbingumą, o pagarba jiems ne tik padėjo išsaugoti senovinių mitų ir epinių pasakojimų tradiciją ir kai kurias gyvenimo normas, bet ir pagrįsti visų aristokratų luomines privilegijas. Žodžiu, archainių civilizacijų gyvenimo išminties pagrindai slypėjo senų senovėje. Kadangi pagal juos archainės civilizacijos stengėsi tvarkyti esamos valstybės reikalus ir spėlioti (pranašauti, burti) savo ateitį, jie suteikė joms  pageidaujamo stabilumo ir patvarumo. Joms labiausiai rūpėjo gera tvarka ir normų saugojimas. O jų saugojimas suteikė gyvenimui stabilumo, patvarumo ir tikrumo. Archainės civilizacijos ne tik išlaikė daug paprotinių tradicijų, bet ir naujoves stengėsi paversti tradicijomis. Jos išrado raštą, literatūrą, istoriografiją, dievų ir herojų įamžinimą paminklais, šventyklomis ir kitais skulpūriniais, mozaikiniais, architektūriniais atminties išsaugojimo būdais.

Ateities kultūra. Modernioji civilizacija iš pradžių perorientavo žmonijos gyvenimą nuo praeities garbinimo į laimingą ateitį. Rūpinimasis praeitimi jai asocijavosi su „tamsiaisiais viduramžiais“. Todėl stengėsi greičiau nuo jų pabėgti ir atsiriboti. Į ateitį buvo nukreipti pagrindiniai pastarųjų trijų šimtų metų Vakarų Europos rūpesčiai. Į ją orientavo ir kuriamos utopijos, ir organizuojamos revoliucijos, ir gerovės (laimės) visuomenės, ir visi kiti pasaulio pertvarkymo projektai. Ši civilizacija sukūrė nuolatinės pažangos siekiantį žmogų. Ji labiausiai ugdė racionalumo ir novatoriškumo (atradimų, išradimų) kultūrą, išplėtojo švietimą, mokslą ir techniką. Šių žmonių protas ir rankos išaugino niekada anksčiau neįsivaizduotas  mokslo ir technikos galias. O jos įtvirtino tikėjimą žmogaus visagalybe. Iš tos visagalybės kilo iliuzija, kad iš ankstesnių kartų paveldėtą pasaulį jis pertvarkys taip, kaip tik panorės.

Išleistas džinas.  Tačiau mokslo ir technikos galių kūrimą lydėjo žmonių susvetimėjimas, stipriojo teisės (savivalės) kultas, kraštutinis tautų susipriešinimas, valstybių agresyvumas. Iš šeimos, giminystės ir bendruomeniškumo ryšių suardymo kilo tik visuomenių atomizacija ir „mankurtizmas“, t. y. gyvenimas be atminties, be patvaraus ryšio su kitais, be priedermių savo tėvų žemei, kraštui, tautai, o pagaliau ir be jokių įsipareigojimų visai žmonijai.

Šie procesai  lėmė, kad   XX amžius ne tik patyrė kelias revoliucijas, du pasaulinius karus, bet ir įsibėgėjo masinio naikinimo ginklų gamybos varžybos. Vien per paskutinį karą buvo sunaikinta daugiau negu 60 mln. gyventojų, 35 mln. invalidų ir suluošintų, 4000 mlrd. dolerių medžiaginių nuostolių. Jį lydėjo tautų genocidas, koncentracijos stovyklos, žmonių naikinimo fabrikai.

Pasaulis sužinojo ir ką reiškia naujasis, dar Vokietijoje  pradėtas projektuoti technikos stebuklas, atominės bombos, nuo žemės paviršiaus nušlavusios Hirošimą ir Nagasakį.  Buvo rimto pagrindo klausti: ko vertos tokios galios, jeigu jos tarnauja ne žmonių gerovei, o jų naikinimui ir jų kultūros griovimui? Net 7 dešimtmetyje paskelbti pirmieji demografinio sprogimo padariniai nieko nepaguodė. Jie buvo susieti su ekologine krize ir kitais nesunkiai prognozuojamais, bet politinio elito ignoruojamais mokslo ir technikos augimo padariniais.  Žmogus pasijuto ne tik džiną išleidęs iš butelio, bet ir tapęs jo auka. Teko pripažinti, kad mokslas ir technika jau sukūrė tokias galias, kurių nėra kam suvaldyti. Skaudžios tokios  realybės patirtys negalėjo nepagimdyti nusivylimo moderniąja civilizacija ir įvairių jos neigimo bei niekinimo formų.

Neigimas ir niekinimas. Pirmiausia atsirado mokslinė, filosofinė modernybės kritika. Bet į ją reagavo tik specialistai. Masių ji nepasiekė. Postmodernybė turėjo esminį pranašumą. Ji buvo masinio pobūdžio ir užkrėtė visą moderniąją civilizaciją. Taip galėjo įvykti tik dėl to, kad ji sklido pačiomis įvairiausiomis raiškos formomis, kultūrinėmis ir kontrkultūrinėmis. Ji kalbėjo ne tik filosofijos, publicistikos, literatūros, poezijos, muzikos, kinematografijos, teatro, tapybos kalbomis, bet ir šukuosenų, aprangos, elgesio iššūkiais, provokacijomis, hepeningais, performansais, instaliacijomis ir kitokiais pokštavimais bei pasityčiojimais. Čia tiko viskas: ir abejingumas, ir neigimas, ir panieka (žeminimas, menkinimas, cinizmas, nihilizmas, chamizmas, chuliganizmas) ir maištavimas, ir net atviras kultūros vertybių gadinimas, bjaurojimas, žalojimas, net naikinimas. Jas vienijo tik tai, kad visur buvo rodomas nepasitenkinimas moderniojo pasaulio vertybėmis.

Po postmodernybės bei kontrkultūros vėliavomis ir apie jas  telkėsi ne tik kultūros neigėjai, niekintojai ir naikintojai, bet ir apokalipsės pranašai, likimų suluošinti, demoralizuoti, degradavę, asocialūs žmonės. Jie ne tik badė pirštais į modernybės ligas, bet savo iracionaliu neapykantos liejimu  patys daug prisidėjo prie to, kad gilintų civilizacijos krizę, o žmonija prarastų tikėjimą savo ateitimi ir išnyktų pati išsigelbėjimo prasmė.

Modernybės lūžis. Modernioji civilizacija menkai tereagavo į postmodernybės ir kontrkultūros negatyvizmą. Tam buvo keletas svarbių  priežasčių. Pirma, jos pasitikėjimą savo jėgomis sustiprino tai, kad XX a. europietiška modernybė tapo globaliu reiškiniu. Antra,  didelė politinio ir ūkinio elito dalis pati neteko pasitikėjimo visomis ateities utopijomis. Ne tik  meniniais, bet ir racionaliausiais pasaulio pertvarkymo projektais. Trečia, istoriniai įvykiai subrandino pačios modernybės lūžį. Impulsų tam davė Jungtinių tautų chartija, jau 1945 m. paraginusi „skatinti socialinę pažangą ir kurti geresnes laisvo gyvenimo sąlygas“. O 1948 m. „Visuotinė žmogaus teisių deklaracija“ paskelbė net įpareigojimą: „būtina, kad žmogaus teises saugotų įstatymo galia, idant žmogus nebūtų priverstas, nerasdamas jokios kitos išeities, sukilti prieš tironiją ir priespaudą“.

Bet turbūt daugiausia lėmė itin gera pokarinė JAV padėtis. Jos pavyzdys įtaigiai parodė, kad bet kokia šalis, sukaupusi pakankamai turto, gali jį paskirstyti taip, kad pasidarytų pajėgi išspręsti tuos socialinius konfliktus, kurie kadaise gimdė revoliucijas. Šią permainą gerai suprato ir žinomas kapitalizmo kritikas, „naujasis kairysis“ H. Markūzė. Jis ją siejo su „suokalbiu tarp Biznio ir Darbo stiprios Valstybės rėmuose“. Suprantama, tai buvo socialinis kompromisas, kuriam palankias prielaidas sukūrė demokratija ir autoritarinių valstybių nykimas.  Tik Markūzė išliko prieš jį taip pat negatyviai nusistatęs kaip ir dauguma postmodernistų. Priekaištaujama, kad suokalbis neįveikęs esminio antagonizmo tarp visuomenės ir valstybės ir nepakeitęs žmonių gyvenimo būdo. O man atrodo, kad pasikeitimai įvyko. Ir net per daug dideli. Tik, žinoma, ne ta kryptimi, kurios norėtų utopistas Markūzė. 

Įvykusias permainas būtų galima laikyti net naujos civilizacijos pradžia, jeigu ji žinoma, mėgintų susidoroti su paveldėtais krizės reiškiniais ir nesukeltų dar didesnių pavojų negu buvo iki šiol. Bent jau iracionalumo,  kultūros pakrikimo ir neatsakingumo šiandien atsirado nepalyginamai daugiau. O jis slypi tame gyvenimo būde, kurį taip pamėgo didžioji šių dienų civilizuotojo pasaulio dalis. Jį geriausiai išreiškia idioma „čia ir dabar“.

Čia ir dabar. Modernybės lūžis pasireiškė tuo, kad sparčios mokslo, technikos, pokarinės politikos ir kultūros permainos transformavo laimingos ateities projektų ir revoliucijų organizavimo civilizaciją  į laimingos dabarties būseną čia ir dabar. Gyvenimas čia ir dabar  reiškia ne naujuosius laikus, ne šimtmetį, ne dabartinę žmonių kartą, o kažką panašaus į dabarties vartojimą, kurį romėnų poetas Horacijaus nusakė žodžiais: carpe diem („skink dieną“, „džiaukis šia diena“, „negaišk laiko“).

Čia ir dabar bėgantį laiką būtų galima pavadinti fejerverkiniu. Kaip ir pačią dabarties civilizaciją. Tai momentinių akimirkų, trumpalaikių nuotaikų, bėgančio žmogaus įspūdžių, atsitiktinių nuomonių, naujausių žinių, begalinės įvykių kaitos, itin greito tekėjimo, įvairumu mirguliuojantis, atmintyje negalintis įsitvirtinti  laikas. Visi tie dalykai be proto ir sako sureikšminami, kad sunaikinama bet kokia reikšmingumų matavimo skalė.

Kur viskas labai svarbu, nelieka nieko svarbaus, kam reikėtų koncentruoti jėgas ir resursus. Net tada, kai įvykiai ypač sukrečia ir yra įsimenami, juos greitai ištrina naujų įvykių srautai arba nugramzdina  į jokios vertės netekusį vakarykštės dienos archyvą.

Gyvenimas tik čia ir dabar sutelkia dėmesį į juslinį pasitenkinimą keliančius objektus ir reiškinius, į vartojimo proceso malonumus ir į pačių jutimų dirginimus. O tie objektai, reiškiniai, procesai ir dirginimai savo ruožtu ugdo patį gyvenimą čia ir dabar. Taigi  gyvenimas čia ir dabar yra ne kas kita, kaip apsiribojimas jusliniais poreikiais ir polinkiais, mėgavimasis jų teikiamais malonumais, atsiribojant nuo įsipareigojimų praeičiai ir negalvojant apie kokias nors atsakomybes už ateitį. Žmogus, patekęs į uždarą priklausomybę nuo dabarties, ištrina istorinę atmintį ir nepastebi tokių uždavinių, kurie  reikalauja peržengti gyvenimo čia ir dabar ribas. Ar tokia civilizacija gali būti gyvybinga?

Malonumų laimė. Šitokio žmogaus gyvenimui būdingas dabarties „realizmas“ ir pragmatizmas. Tiek metų buvo kvaršinamos galvos, kaip sukurti laimingą gerovės valstybę, visuomenę ir civilizaciją, o pasirodo laimė čia pat… po nosim. Reikia tik ištikimai prisirišti prie juslinių malonumų. Žinoma, malonumų laimė esmingai skiriasi nuo tos, kurią pasiekiame didelėmis pastangomis: sunkių uždavinių išsprendimu, didelių darbų sėkmingu užbaigimu, pasišventimu ir pasiaukojimu kitiems žmonėms, pagalbos teikimu, garbingu tarnavimu savo Tėvynei, valstybei ir pan. 

Gyvenimas čia ir dabar dažnai vadinamas hedonizmu. Bet tai ne tradicinis hedonizmas. Anas mokė, kaip reikia tvarkyti gyvenimą, kad jis pasidarytų malonus, o dabartinis perša malonumus, kad nereikėtų patiems rimtai (t. y. savarankiškai, turiningai, prasmingai, atsakingai) gyventi. Jo pagrindą sudaro ūkinis mechanizmas, susidedantis iš trijų gerai tarpusavyje suderintų grandžių – resursų (investicijų), gamybos ir vartojimo. Kad visos grandys suvienytų ūkio politiką su mokslo ir technikos pažanga teko sukurti nenutrūkstamą vartojimo procesų spartinimo mechanizmą. Su šiuo uždaviniu šiuolaikinių komunikacijų sąlygomis puikiausiai susidorojo didelę gundymo galią įgavusi reklama.

Gundymo kultūra. Visais komunikacijos kanalais vartotojas buvo gundomas, mokomas ir raginamas įsigyti tik tai, kas naujausia. Ir jis greitai įtikėjo: kas naujausia – tas ir geriausia. Dabar greta gero gamintojo atsirado ir geras vartotojas. Tai žmogus lengvai paklūstantis visiems gundymams ir kasdien užkimbantis už bet kokių naujovių kabliuko.

Demokratinėse šalyse nuo seno gundymus praktikavo politikai. Bet tokių sąlygų, kaip šiandien, reklama niekada neturėjo. Šiandien jau sureklaminti visi komunikacijų kanalai. Dabar prie jų prisijungė verslininkai, advokatai, žiniasklaidos tinklų valdytojai, menininkai, privatūs gydytojai, vaistinių steigėjai, konsultantai, aibė tariamųjų ekspertų ir t. t.

Savo gundymais reklama, palaikoma jos ideologijos ir psichologijos, ne tik įklampino visuomenę į priklausomybę nuo vartojimo procesų, bet ir išugdė joje gana pragmatišką vartotojų visuomenę. Jai jau buvo nesunku įdiegti vis naujus poreikius, išugdyti įtemptą laukimą naujų daiktų ir paslaugų, prekių ir prietaisų modelių.

Daugybė žmonių, žodžiais siekiančių asmens laisvės ir savarankiškumo, savo valia lengvai pasidavė į įvairiausių priklausomybių vergiją. Viską čia lėmė gundymo malonumai. Reklamų viliones papildė pasitenkinimas daiktais ir paslaugomis. Vis daugiau radosi ir tokių daiktų ir paslaugų, kurios pačios ėmė pavergti žmones.

Taip susidarė  ištisa priklausomybių sankloda: nuo reklamos, nuo paslaugų, nuo pramogų, nuo daiktų, nuo jų vartojimo būdų ir pan. Tai vergija, kuriai paaukojama asmens laisvė, jo savarankiškumas ir žmogiškasis orumas. Bet ji… maloni.

Gyvena, kad valgytų. Tradicinės civilizacijos ir pirmojo modernybės etapo žmogus paprastai gyveno rimtai. Tas rimtumas kilo iš visą gyvenimą persekiojusio rūpesčio, kaip išgyventi. Čia nebuvo didelio atotrūkio tarp gamybos ir vartojimo. Jis buvo verčiamas gyventi rūpestingai, atsakingai, taupiai ir beveik be atliekų. Dabar tas atotrūkis yra įvykęs.

Vartojimas yra užvaldęs visą nuo darbo likusį gyvenimą. O reklama jį yra pavertusi beveik pramoginiu gamybos produktų naikinimo procesu, kuris primena tuos laikus, kai jų perteklius buvo išpilamas tiesiog į jūras.

Šią civilizaciją būtų galima vadinti nepaliaujamai augančių atliekų ir šiukšlių kalnų civlizacija.  Ji išugdė godų, be saiko vartojantį, vis daugiau naudojantį, niekados nepavalgantį ir neatsigeriantį  žmogų. Kadangi vartojimas spartino gamybą, jis  buvo skubinamas gyventi ir spiriamas vartoti. O jis pats  matė, kas šiandien nauja –  rytoj bus sena. Todėl bėgo pirkti, naudoti, eikvoti, o ko nepajėgė įveikti, skubėjo apsivalyti nuo visų daiktų, kurie taip pat greitai seno, ėjo iš mados ir apyvartos.

Vartojimas  liovėsi buvęs tik žmogaus išgyvenimo sąlyga, reikalinga žmogiško gyvenimo kūrimui:  kultūrinių tikslų įgyvendinimui, kultūrinių uždavinių sprendimui, kultūrinių galių ugdymui ir stiprinimui,  kultūros vertybių produkavimui, puoselėjimui,  saugojimui ir gynimui.

Kadaise vaikystėje mudviem su broliu, gimnazistams, iškilo reikalas aplankyti gimtosios Vadžgirio parapijos išminčių  tetėną Matą Jukilaitį. Jis mus pasitiko su klausimu: „Kad esat mokyti žmonys, jūs ma pasakykit, a žmonys gyven tam, kad valgytų, a valga,  kad  gyvętų“. Tas klausimas mums pasirodė keistas, todėl atsakėme primityviai: „Jei nevalgytų, negyventų.“ Bet tetėnas jį pripažno: „Gal i nedurni esat“. Tik gerokai vėliau supratome, kaip jis mus pervertino. O dabar galvoju, ką jis būtų pasakęs apie visą civilizaciją, kuri gyvena, kad valgytų.

Reklama

Susiję straipsniai:

K. Stoškus. Valstybės moralinė krizė K. Stoškus. Lyderių spindesys ir skurdas K. Stoškus. Atviras laiškas gerb. K.Girniui, kuris turi ką pasakyti K. Stoškus. Nacionalinis susitarimas: draugai ir priešai K. Stoškus. Dvasinė terapija, arba „Šokis su likimu“ (nuotraukos) K. Stoškus. Tiesioginės demokratijos egzaminas, kurį privalu išlaikyti… K. Stoškus. Atviras laiškas ponui Sauliui Skverneliui K. Stoškus. Kodėl Lietuvai taip parūpo prezidentas? K. Stoškus. Tėvynės tuštėjimo tragedija V. Juozapaitis. Apie svajonę, gyvulius ir politiką Š. Valentinavičius. „Dovana“ Lietuvos Valstybės šimtmečiui – nacionalinė kultūros ir meno premija paskirta tautos istorijos niekintojui D. Paukštė. Kaip emigrantas premjero sudarytai darbo grupei „kruopų davė“ Kodėl už Lietuvą kovoję ir žuvę partizanai mums vis dar svetimi V. Radžvilas: Mums beliko tik viešumas J. Laučiūtė. Konstituciją į makulatūrą? M. Laurinkus. Nesuprantu, kodėl baltų religija staiga ėmė kelti juoką G. Karosas. Gerų Valstybės atkūrimo jubiliejaus metų! F. Kavoliūtė: Lietuva trinama uoliau nei sovietmečiu D. Paukštė. Ar profesinės sąjungos mato savo Achilo kulną? D. Paukštė. Artėja metas, kai ES bus priversta tikslinti vieną iš savo fundamentalių laisvių N. Goštautaitė Midtun. Nori mažiau geriančios Lietuvos – esi radikalas, talibanas ir truputį kanibalas Dar vienas žingsnis nuo Lietuvos. Koks tikrasis dvigubos pilietybės referendumo tikslas? (nuotraukos, video) V. Radžvilas: Ką reiškia principas „Lietuva – lietuviams“? B. Ropė. Be mokslu grįstų priemonių neišspręsime mirtinos alkoholio vartojimo problemos Dzūkuojanti Veronika Povilionienė: Jei pats mažas, tai ir tavo tėvynė – nykštukų namelis (video) D. Stancikas. Tautos savisauga P.Gylys. Lietuviai – tauta, kuriai valstybės nereikia? A. Juozaitis: Žvaigždžių valanda tautos istorijoje būna retai. D. Stancikas. Paskutinis Tautos referendumas D. Paukštė. Savęs griovimas: ištirpsime ar išliksime? Read MoreLeave A Comment

More News

Alkas.lt

Į Lietuvą atvyksta Armėnijos užsienio reikalų ministras New! 2019-09-15 02:54:43Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvoje su oficialiu vizitu lankysis Armėnijos užsienio reikalų ministras Zohrabas Mnatsakanyanas. Minist

G. Martišius. Išpažintis. Rezignacijos aidas New! 2019-09-15 01:00:16Žmonės, kuriuos pasauly buvau sutikęs, labai aiškiai leido savo šaknis – į dangų ar pragarą. Tiktai

Sekmadienio sakmė. Apie du brolius – du gudriu New! 2019-09-15 00:46:23Buvo du broliu gudriu ir vienas kvailas. Gudriejie broliai eina vienu keliu, o kvailys viens pats kitu keliu. Paėjus kokį galą, kvailys

Ar įmanoma tobula IT saugumo politika? New! 2019-09-15 00:00:51Rugsėjo 5 d. vykusioje kibernetinio saugumo konferencijoje „ESET Security Day“ saugumo specialistai diskutavo, kaip sukurti tobul

Saulės elektrinės savininkė skaičiuoja, kad šaltuoju sezonu sutaupys New! 2019-09-14 22:00:04Gaminančia vartotoja tapusi Valė Urbonienė, pasakoja, kad nuo kovo mėnesio iš elektros tiekėjo nepirko nei kilovatvala

Jau vienuoliktą kartą į Vilniaus senamiestį spalvomis ir 2019-09-14 11:16:45Sostinėje savaitgalį šurmuliuojanti tradicinė Tautų mugė į Vilniaus senamiestį kviečia renginių ir

A. Rusteika. Mūsų laikų herojai 2019-09-14 07:03:32Literatūra ir menas buvo visuomenės sąžinė. Žurnalai ir savaitraščiai, eilės nusipirkti kioskuose, teks

Pagal naujas gaires bus rengiamos naujos mokymo programos 2019-09-14 05:38:41Šią savaitę baigtas svarstyti Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas, kurį parengė šviet

Mažos lietuvininkų tautos reikšmingas įnašas į Europos kultūrą 2019-09-14 01:29:35Rugsėjo 4 d., po trumpos pertraukos, pasibaigus vasarai, pasidalinti atostogų metu patirtais įspūdžiais ir nuveiktais darbais

„Aktualioji istorija“: Turėjome savo dangų ir savo žemę 2019-09-14 01:00:08Šiandien mes pakalbėsime apie dangišką temą, tai yra, ką senovės lietuviai žinojo apie žvaigždes

Kovoje su aplinkos tarša: Europa įdarbino energiją iš 2019-09-13 06:15:57Europos Sąjungos (ES) atsinaujinančių išteklių direktyvoje nurodyta, kad iki 2020 metų ES šalyse narėse at

Seime vyks Lietuvos Prezidento A. Smetonos metams skirta 2019-09-13 04:53:52Rugsėjo 18 d., trečiadienį, 12.30 val. Konstitucijos salėje (Seimo I rūmai) vyks apskritojo stalo diskusija „Atkurtos L

LRT naujienos lietuvoje

Mokyklose dėstomų dalykų pertvarka dar tik rengiama, bet 2019-09-14 14:40:00 Šią savaitę švietimo ir mokslo ministro sudaryta darbo grupė baigė svarstyti Bendrųjų programų atnau

Žada pigesnį šildymą, bet ne mažesnes sąskaitas: už 2019-09-14 13:40:00 Termometro stulpeliui po truputį leidžiantis žemyn ir artėjant šildymo sezonui, šilumininkai ramina, kad sąska

Laisvės partija įsteigė Vilniaus skyrių, išsirinko jo pirmininką 2019-09-14 08:00:00 Birželio mėnesį įsteigta Laisvės partija šeštadienį įsteigė Vilniaus skyrių ir išsi

Pranckietis skeptiškai vertina galimybę prie Seimo pastatyti ministerijų 2019-09-14 07:25:00 Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis skeptiškai vertina pasiūlymą prie Seimo įkurdinti ministerijų miestelį. Vyriau

Istorija apie Andoros karaliumi tapusį vilnietį: suteikė laisvę 2019-09-14 06:52:00 Andora dėl savo dabartinio klestėjimo iš dalies gali būti dėkinga Lietuvai – Vilniuje gimęs Borisas Skosyrevas

Naujų Vyriausybės atstovų apskrityse komandą tikimasi suformuoti per 2019-09-14 06:28:00 Liepą įsigaliojus Vyriausybės atstovų apskrityse pertvarkai, jų komandą tikimasi baigti formuoti per mėnesį,

Pasieniečiai perka beveik šimtą naujų visureigių 2019-09-14 04:41:00 Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) perka beveik šimtą naujų visureigių.

Lietuvoje mažėja norinčių tapti kunigais: pagelbėti gali tolimasis 2019-09-14 03:30:00 Šiemet į Lietuvos kunigų seminarijas priimti vos devyni jaunuoliai: 6 į Vilniaus ir 3 į Kauno seminarijas. Pernai Lietuvoj

Privalomas ikimokyklinis ugdymas: mato naudą vaikams, tačiau kliūtis 2019-09-14 02:47:00 Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis sako, kad sumažinti socialinę atskirtį tarp vaikų, ypač provinc

Žemaitaitis apie Karbauskio planą: pats iš partijos trauksis 2019-09-14 02:26:00 „Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis prakalbo apie iniciatyvą, „tvarkiečių“ frakcijos subyr

Karbauskis kreipėsi į opoziciją: ar jums atstovauja Pranckietis? 2019-09-14 01:39:00 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis sako, kad opozicija turėtų

Orai: šiluma baigėsi – Lietuvoje apsistos lietus ir 2019-09-14 01:24:00 Savaitgalį ir savaitės pradžioje Lietuvoje apsistos vėsus ir lietingi orai. Kaip LRT RADIJUI sakė sinoptikė Inga Grigor

Lietuva | ve.lt

Sukrėsti užterštų miškų ir pakrančių, „papuošė“ žymiausių lietuvių 2019-09-14 05:14:10MO muziejuje šį savaitgalį pristatomi keturi išskirtiniai kūriniai – Lietuvos garsenybių portretai, sukurti i&

Ukrainiečiai Palangoje brangina savo darbą ir puoselėja viltis 2019-09-14 05:08:39Lietuviai vis dar kelia sparnus, laimės ieškodami svečiose šalyse, o kai kam mūsų šalyje upės pienu te

Apie vyro paliktą turtą prabilo Karpavičiaus žmona Aistė 2019-09-14 04:59:00[...]

Ruduo vis tvirčiau rodys charakterį 2019-09-14 03:02:33Savaitės pabaiga į Lietuvą atneš jau tikrai rudenišką vėsą ir lietingus orus. [...]

Šiandien Šventojoje bus minima Jūros diena 2019-09-14 00:46:28Šeštadienį, rugsėjo 14 d., linksmai nusiteikę į šventę pakvies šventojiškiai – miest

Rugsėjo 14-oji Lietuvoje ir pasaulyje 2019-09-14 00:42:28Rugsėjo 14-oji, šeštadienis, 37 savaitė.Dangaus kūnai: saulė teka 6.47 val., leidžiasi 19.42 val. Dienos ilguma

Ūkininkai bites įkurdino ypatingame avilyje, įrengtame vilkike 2019-09-13 01:18:18Iš Akmenės rajono kilę Irena ir Algirdas Končiai, 15 metų praleidę užsienyje, nusprendė grįžti 

Frakcija ar šeimos versliukas? Skandalingosios I. Rozovos dukra 2019-09-13 00:52:39Su Rusijos žvalgybos darbuotojais bendravusi ir kai kuriuos politinius žingsnius derinusi parlamentarė Irina Rozova skandalo sūkur

Rugsėjo 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje 2019-09-13 00:27:32Rugsėjo 13-oji, penktadienis, 37 savaitė.Dangaus kūnai: saulė teka 6.45 val., leidžiasi 19.44 val. Dienos ilgumas 12.59 val.M

Aiškėja neapdairios klaidos Šilutės rajone dėl dingusio 10-mečio 2019-09-12 12:59:46Į Šilutės rajoną ieškoti pradingusio berniuko plūsta žmonės. Išgirdę pagalbos šauksm

Neringos savivaldybė prašo stiprinti aplinkosaugininkų darbą 2019-09-12 12:14:15Neringos savivaldybė augant pažeidimams prašo Aplinkos ministerijos vasaros sezono metu komandiruoti daugiau aplinkosaugininkų.

Sendvario seniūnijos gyventojų patogumui pakoreguoti autobusų maršrutai 2019-09-12 07:55:07Sendvario seniūnijoje vykusios diskusijos dėl viešojo transporto maršruto koregavimo virsta gyventojus džiuginsianč

Bernardinai.lt naujienos

Jn 3, 13–17 „Turi būti iškeltas ir Žmogaus 2019-09-13 19:00:00 pexels.com nuotr. Jėzus pasakė Nikodemui:      „Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmoga

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas 2019-09-13 18:02:00 Cima da Conegliano, Konstantinopolio Elena, fragmentas. wikipedia.org nuotrauka Amando Trujillo Cano, TOR. Kryžiaus triumfas Kryžiaus i&sca

Pianistas D. Mažintas: „Esu dėkingas menui“ 2019-09-13 18:00:00 Pianistas Darius Mažintas. Asmeninio archyvo notrauka „Dėkingumas yra sudėtinis procesas: duoti, imti ir dėkoti – tai

Pasirinkti kryžių 2019-09-13 18:00:00 Cathopic.com nuotrauka Paprastai nuo kryžiaus bėgu, bėgu nuo kančios. Tačiau kryžių galiu rinktis, kai jis nei&s

Ką mes skaitome? # ruduo 2019-09-13 18:00:00 Unsplash.com nuotrauka Reguliariai dalytis mintimis apie knygas sumanėme prieš dvejus metus. Neseniai skaitytas ir skaitomas. Glaustai

Ortodoksai švenčia naujuosius bažnytinius metus 2019-09-13 18:00:00 EPA nuotrauka Šiandien Ortodoksų Bažnyčioje – „indikto pradžia“. Taip yra vadinami naujieji ba

Šeštadienio, rugsėjo 13-osios, skaitiniai 2019-09-13 18:00:00{"main_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/o\/82b3c9ae6e21b10e89e784a216d2041b.png"},"main_article":{"tit

Popiežius paaiškino, kodėl padovanojo patriarchui Baltramiejui šv. Petro 2019-09-13 17:45:00 EPA nuotrauka Pranciškus laiške Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui paaiškino savo gestą birželio pabaigoje pa

Lietuva kautis dėl „Oskaro“ deleguoja A. Stonio ir 2019-09-13 08:32:00 Režisierius Audrius Stonys. Justino Dadono nuotrauka Paaiškėjo šių metų Lietuvos pretendentas siekti prestižin

Kaip ir kiek Mykolas Römeris „tapo“ ar „tebetampa“ 2019-09-13 05:54:00 Mykolas Romeris (1880-1945). MRU nuotrauka. Jonas Aistis (Kossu-Aleksandravičius, Kuosa-Aleksandriškis), siaučiant lietuvinimo vaj

Vilniuje gimusiam Dievo gailestingumo vainikėliui – 84 2019-09-13 05:40:00 Gailestingojo Jėzaus paveikslo fragmentas (Eugenijus Kazimirovskis, 1934 m.) 1935 metų rugsėjo 13–14 dienomis vienuolyne Vilniuj

„Agnès apie Varda“ – režisierės kūrybos testamentas žiūrovams 2019-09-13 01:29:00 Kadras iš rež. Agnès Vardos dokumentinio filmo „Agnès apie Varda“ („Varda par Agnès“, 2019 m

Lietuva straipsniai

Prezidento rinkimai brangiausiai kainavo I. Šimonytei, G. Nausėdai 2019-09-09 04:18:18I. Šimonytės finansinėje ataskaitoje nurodyta, kad ji per politinę kampaniją surinko beveik 693 tūkst. eurų &ndas

Orai: savaitę pradėsime labai vasariškai, užbaigsime – rudeniškai 2019-09-09 04:01:58Dienos dar bus tikrai malonios ir gan šviesios, trumpai ir negausiai lynos vos kai kur, nuotaiką tik gadinti gali smarkokas vėjas. Sa

Jei G. Paluckas pralaimės rinkimus, neteks ir partijos 2019-09-09 03:52:17„Nustebino P. Kuzmickienės pirmavimas Žirmūnuose prieš G. Palucką. Statymai šiuose rinkimuose yra labai rimti.

Švietimo srities darbuotojų atlyginimai – vieni mažiausių rinkoje 2019-09-09 03:45:28Portalo duomenimis, 2018 m. rugsėjo–2019 m. rugpjūčio laikotarpiu švietimo srities darbuotojų darbo užmokesč

Į Seimo valdybą siūloma įrašyti naują opozicijos lyderį 2019-09-09 03:43:02Pagal Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės įregistruotą nutarimo projektą, šiuo metu Seimo v

Lietuva nepripažįsta Rusijos surengtų vietos valdžios rinkimų Kryme 2019-09-09 03:21:25„Smerkiame Rusijos tebevykdomą neteisėtą Krymo ir Sevastopolio okupaciją ir aneksiją bei laikome tokių „rink

Teisėjas E. Laužikas už Vijūnėlės bylą gavo 5 2019-09-09 03:02:12Pasak naujienų portalo, kyšį – 25 kilogramų kalakutą ir pinigus E. Laužikas priėmė iš sostin

Gargždų rinkėjų verdiktas: į antrą turą – R. 2019-09-09 02:54:00Galima teigti, jog šiuos rinkimus į Seimą Gargždų vienmandatės apygardos rinkėjai ignoravo. Iš beveik 39 t

Siūlo įtraukti visuomenininkus į notarų, antstolių ir advokatų 2019-09-09 02:37:28Politikas sako siekiantis didesnio šių bendruomenių skaidrumo, tačiau šių atstovai abejoja pasiūlymo nauda ir s

G. Nausėda: nerimauju dėl visuomenės susipriešinimo <span style=color:red;>(interviu)</span> 2019-09-09 02:20:11„Aš matau susipriešinusią visuomenę ir tai tikrai mane neramina kaip šalies vadovą“, – iš

Prezidentas prasitarė, ar svarstytų krepšininko I. Brazdeikio pilietybės 2019-09-09 01:38:14Lietuvos krepšinio federacija tikisi, kad dvidešimtmetis NBA klubo „New York Knicks“ puolėjas ateityje galėtų

G. Nausėda: Baltarusija kovoja dėl savo savarankiškumo 2019-09-09 01:27:39„Negalima neigti, kad šiandien Baltarusija kovoja dėl savo savarankiškumo“, – interviu BNS sakė prezidentas.

Valstietis

Paulius Širvys… į Rokiškį gali sugrįžti Nors 2019-09-13 06:26:42P. Širvio poezija amžina, kaip ir visa, kas parašyta kraujuojant širdžiai, nesislepiant nuo jausmų ir iš ti

Kada reikia vežiotis mašinos dokumentus 2019-09-13 06:23:04Daugiau nei metus Lietuvos vairuotojams nebereikia su savimi turėti pluošto dokumentų: privalomojo vairuotojo draudimo liudijimo, tra

Kai telefonas kelyje gali padėti 2019-09-13 06:20:20Išmanusis mobilusis telefonas – tikrai prastas dalykas, kai juo naudojamasi vairuojant, nes atitraukia vairuotojo dėmesį nuo ke

Ką pasakoja mūsų interjero detalės 2019-09-13 06:19:21Mūsų mėgstami niekučiai, kolekcijų rinkiniai bei kitos neatsitiktinės interjero puošmenos dėmesingiems sve&#

Rekordinės bulvių kainos krinta 2019-09-13 05:39:56Vasarą vyravusios aukštos bulvių pardavimo kainos menksta. Teigiama, kad, prasidėjus bulviakasiui, jos dar sumažės, ne

„Samsonui“ tūkstančio eurų bauda už vartotojų klaidinimą 2019-09-13 05:08:55Mėsos perdirbimo bendrovė „Samsonas“ nubausta už vartotojų klaidinimą reklmuojant jos gaminius. Vartotojų te

Biržietis darbuosis NASA laboratorijoje Kalifornijoje 2019-09-13 05:05:03Biržuose gimęs ir užaugęs, o šiuo metu Kaune gyvenantis ir dirbantis Tomas Drevinskas laimėjo JAV Nacionalinės ae

Palaidotas vienas seniausių Kvedariškio kaimo gyventojų 2019-09-13 05:00:10Praėjusį antradienį Kvedariškio kaimo kapinėse supiltas šviežas kapas. Jame amžinojo poilsio atgulė 8

Savivaldybės klerkai išgąsdino Sodeliškio daugiabučio gyventoją 2019-09-13 04:58:28Yra garbaus amžiaus žmonių, kuriems nė motais policijos patarimai neįsileisti į namus nepažįstamų asmen&#

Šuniška ištikimybės istorija: šeimininkų išmestas šuo jų ištikimai 2019-09-13 04:48:53Ši istorija tikrai neeilinė. Ji apie besąlyginę šuns meilę ir ištikimybę savo šeimininkams. Tiesa

Lietuvoje grąžinta beveik 200 mln. gėrimų pakuočių 2019-09-12 07:19:43Šiųmetis birželis buvo karščiausias per visą meteorologinių stebėjimų laiką, ir nors liepa bei r

Ne­le­ga­liai pa­da­vė­jas įdar­bi­nu­siai ka­vi­nės va­do­vei skir­ta bau­da 2019-09-12 06:49:16Vie­ną šių me­tų va­sa­ros die­ną Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­

Sputnik Lietuva

Mokslininkė atskleidė, kokiame amžiuje geriau pradėti mokytis užsienio 2019-09-14 13:31:00Pasak docentės, trejų ar ketverių metų amžiaus ikimokyklinukus jau įmanoma ir būtina mokyti užsienio kalbų

Britei dėl kosulio amputavo ranką ir kojas 2019-09-14 13:00:00Didžiosios Britanijos gyventoją kamuojo kosulys, tačiau ji nenorėjo nervintis ir per vėlai kreipėsi į ligononę

Lietuva atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą pasienyje su Baltarusija 2019-09-14 12:53:00Valstybės sienos apsaugos tarnybai buvo leista užbaigti konkursą, kuris buvo sustabdytas dėl vienos pralaimėjusios įmon&

Kova dėl derliaus: politikai išeina į pievas 2019-09-14 12:21:00Rusijos prezidentas lauke, Prancūzijos lyderis tarp kiaulių, o Vokietijos kanclerė pozuoja šalia karvių — politikai l

Trampas patvirtino bin Ladeno sūnaus mirtį 2019-09-14 12:10:00Anot Amerikos prezidento, sunaikintas Bin Ladeno sūnus užėmė svarbią vietą teroristų hierarchijoje ir rengė te

Neįmanoma išimti iš prekybos marškinėlių su Putinu — 2019-09-14 11:48:00Klastingas Kremlius surengė dar vieną provokaciją — Rygoje, naujame prekybos centre, buvo pradėta prekiauti įvairiomis

Rusijos plaukiojanti atominė elektrinė "Akademik Lomonosov" atvyko į 2019-09-14 11:17:00Plaukiojantis branduolinės energijos blokas atvyko savaitės pradžioje, tačiau buvo sprendžiamas jo švartavimo uoste kl

NI paskelbė Rusijos ginkluotę, kuri "užkariaus visą pasaulį" 2019-09-14 10:53:00Žiniasklaida, aprašanti karinius ginklus, atkreipė dėmesį į Rusijos torpedą, kuri įsibėgėja iki 37

Videofaktas: Šiauliuose uraganas vertė medžius 2019-09-14 10:10:00Penktadienį pavakarę Šiaulius užklupo tikras uraganas, stiprus vėjas vertė medžius, be to pro miestą pra$

Europos "Rusų egzarchatas" įstojo į Rusijos stačiatikių bažnyčią 2019-09-14 09:45:00Pernai Konstantinopolis vienašališkai nusprendė panaikinti "Rusų egzarchatą" ir pakvietė jo dvasininkus bei tikin&

Kaliningrado srityje elektromobilis nukrito nuo promenados į paplūdimį 2019-09-14 09:11:00Policija daro prielaidą, kad automobilis galėjo nukristi dėl stipraus vėjo, nukentėjo viena keleivė

Kauno rajone užfiksuotas dar vienas AKM protrūkis 2019-09-14 08:54:00Ūkininkas laikęs kaiules savo reikmėms, neįreigistravo savo ūkio bei neuždeklaravo kiaulių, tai jau 16 AKM protr

tv3.lt

Įvardijo didžiausias Lietuvos vairuotojų klaidas prieš techninę apžiūrą New! 2019-09-15 03:30:00Lietuvoje galioja reikalavimas transporto priemonės „sveikatą“ tikrinti kas dvejus metus. Toks sąlyginai ilgas intervalas y

Kova su prostatos vėžiu: serga daug, bet miršta New! 2019-09-15 01:36:00Minint pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną, medikai sako, kad sergamumo rodikliai Lietuvoje yra stabilūs, o miršt

Dienos orai: dideliais žingsniais ateina ruduo New! 2019-09-15 01:05:00Šiandien daug kur palis, Pietų Lietuvoje vyraus negausus lietus. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių, vakarų vėjas, dau

Legendinis mineralinis grįžta – gaivinamas prieškario Lietuvos SPA New! 2019-09-15 00:00:00Natūraliais gamtos turtais apdovanoti Likėnai Biržų rajone nuo seno garsėja trykštančiais mineralinio vandens &sc

Dėl BMW avarijos naktį teko uždaryti Laisvės pr. New! 2019-09-14 20:16:00Naktį Vilniuje girtų jaunuolių BMW rėžėsi į stulpą ir pavojingai pakibo ant troleibusų laidų. Dė

Tarpukario krepšinis: „bobiškas“ žaidimas tapo nacionaliniu pasididžiavimu 2019-09-14 10:00:00Nors dabar Lietuva yra viena iš didžiausių krepšinio valstybių, savo sąskaitoje turinti daugybės tarptautini

Avarija Vilniaus rajone – 2 žuvo po susidūrimo 2019-09-14 09:02:00Skaudi avarija Vilniaus rajone. Susidūrus lengvajam automobiliui ir sunkvežimiui žuvo du žmonės. Kaip portalui tv3.lt teig

Pranckietis skeptiškas dėl ministerijų miestelio 2019-09-14 07:52:00Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis skeptiškai vertina pasiūlymą prie Seimo įkurdinti ministerijų miestelį. Vyriaus

Siūlo keisti Kelių eismo taisykles – paveiks pėsčiuosius 2019-09-14 06:00:00Susisiekimo ministerija svarsto leisti pėstiesiems nebaudžiamiems eiti dviračių takais. Patys dviratininkai sveikina tokią in

Tėvų pinigines tuštinantys mokslai: brangiausios Lietuvos privačios mokyklos 2019-09-14 04:00:00Keturis, šešis ar net septyniolika tūkstančių eurų – tiek jūsų piniginė per metus suplonėt

Ežere rastas jaunuolio kūnas: įrašas feisbuke užminė mįslę 2019-09-14 03:03:00Ankstyvą šeštadienio rytą Alytuje iš Dailidės ežero ištrauktas paauglio kūnas. Vaikino palikta &#

Vynuogynas Šakių raj. tapo mįsle: iš uogų daro 2019-09-14 03:00:00Šakių rajone kurioziška situacija. Aiškinamasi, kam priklauso dviejų hektarų ploto vynuogynas – vienai &Scar

Regionų naujienos

Kaip bendrabutį paversti jaukiais namais? Sprendimai trijų studenčių 2019-09-12 12:16:50Seni baldai, apsilaupiusios grindys, niūrios spalvos, trijų merginų daiktai maišuose – tokį bendrabučio kambar&#

Mažinkime savižudybes kartu! 2019-09-12 12:13:22Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras trečius metus iš eilės organizuoja dviračių žy

Žilinų bibliotekoje viešėjo Dalius Skamarakas 2019-09-12 12:10:58Žilinų bibliotekoje lankėsi „Keistuolių“, „Domino“ ir „Atviro rato“ teatrų aktorius, kuri

Panevėžio biblioteka įsiliejo į „Susitikime penktadienį“ renginių sūkurį 2019-09-12 12:09:12Net keturis vasaros penktadienius Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas praleido miesto širdyje

Saugokime gimtąją kalbą! 2019-09-12 11:53:17Rugsėjo 8-ąją jau 53 kartą buvo minima Tarptautinė raštingumo diena. Šią dieną pagerbiami tie, kurie

Ansamblis „Lietuva“ naują sezoną pradeda su bardais ir 2019-09-11 15:39:27Ansamblis „Lietuva“ pradeda naują sezoną, kuriame šalia tradicinių programų atsiranda unikalūs projektai &

Pakruojo dvaras siūlo taksi paslaugą – karietą 2019-09-11 15:31:58Jau nuo šio rudens gėlėčiausias Lietuvos dvaras, sutraukiantis kasmet tūkstančius lankytojų iš visos &scar

Šilutės rajono mero padėka tarptautinės žuvienės čempionato organizatoriams, 2019-09-11 15:24:47Jau vienuoliktąjį kartą Žuvienės virimo čempionatas pirmąjį rudens šeštadienį į &Scaro

Mirioramų biblioteka kviečia 2019-09-11 14:35:35Miriorama  (gr. myrias – dešimt tūkstančių + horama – reginys) iš pradžių reiškė k

Kviečia kamerinių renginių ciklas „TRIO: dailė+muzika+poezija“ 2019-09-11 14:20:08Trakuose vyksta daug ir įvairių kultūrinių, muzikinių projektų, kurie yra patrauklūs tiek trakiškiams, tiek

Seime nebeliko tvarkos ir teisingumo? 2019-09-11 14:12:50Vis dar Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris per savo kadenciją jau išsakė ne vieną „sparnuotą frazę&ld

Geopolitikos diagnostika: Ukraina-Rusija, Afganistanas-JAV, Rusija 2019-09-11 04:28:52Ukraina-Rusija Faktas: Ukraina ir Rusija pasikeitė belaisviais ir įkalintais asmenimis. Abi šalys „atidavė“ viena ki


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.