• Follow us

Politika

Kam ir kaip pasiskųsti, jei gaunate nepageidautinus komercinius siūlymas ar įkyrią reklamą? Ką daryti?

paveikslėlis

vdai.lrv.lt paveiks.

Gavote elektroninio pašto pranešimą ar trumpąją žinutę (SMS) su tiesioginės rinkodaros pasiūlymu, bet sutikimo dėl to nebuvote davę?

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau –ADTAĮ) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiesioginė rinkodara laikoma veikla, kurios tikslas –paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau –ERĮ) 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik gavus išankstinį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą. Ši ERĮ nuostata yra taikoma,kai tiesioginės rinkodaros pasiūlymai teikiami skambinant, siunčiant juos elektroniniu paštu ar telefonu trumposiomis žinutėmis(SMS).

ERĮ 69 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad asmuo, kuris teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes ADTAĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis gauna iš savo klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Vadovaujantis šia ERĮ nuostata tiesioginės rinkodaros pasiūlymai gali būti siunčiami tik esamiems klientams, laikantis nustatytų sąlygų, o kitiems asmenims gali būti siunčiama tik esant jų išankstiniam sutikimui, t. y. pagal ERĮ 69 straipsnio 1 dalį.

Gavę tiesioginės rinkodaros pasiūlymą, pagalvokite ar nesate anksčiau davę tokio sutikimo (pavyzdžiui, dalyvaudami akcijose, žaidimuose, pildydami anketas, tapdami lojalumo programos dalyviu ar pan.).

BDARFizinių asmenų asmens duomenys Lietuvos Respublikoje tvarkomi vadovaujantis 2016m. balandžio 27d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau –BDAR).

Jame numatomos ir Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės. Todėl, jei tiesioginės rinkodaros pasiūlymą gavote savo asmeninio elektroninio pašto adresu ar telefono ryšio numeriu, ir neprisimenate, ar buvote davę sutikimą, arba norite sužinoti, iš kur gauti Jūsų duomenys, kokiu tikslu ir kokia asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga remiantis yra tvarkomi asmens duomenys,rekomenduojame pirmiausiai kreiptis į duomenų valdytoją pasinaudojant duomenų subjekto teise pagal BDAR 15 straipsnį, t. y. turite teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su asmens duomenimis.

Jūs, kaip duomenų subjektas, galite gauti informaciją apie:

Duomenų tvarkymo tikslus;Asmens duomenų kategorijas (pavyzdžiui, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir t.t.);Duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys (pastaba:BDAR nenustato,už kokį laikotarpį turėtų būti pateikta informacija, todėl duomenų subjektui rekomenduojame prašyme duomenų valdytojui nurodyti už kokį laikotarpį pageidaujama gauti informacijos apie duomenų gavėjus arba jų kategorijas);Asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;Teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su asmeniu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;Tai, kad naudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą) ir informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes asmeniui.

Tuo atveju, jei kreipsitės į tiesioginės rinkodaros siuntėją prašydami pateikti pirmiau nurodytą informaciją, atsakymas Jums turės būti pateiktas ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Jūsų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Pagal ERĮ 69 straipsnio 3 dalį elektroninio pašto pranešime, kuriuo vykdoma tiesioginė rinkodara,turi būti nurodoma siuntėjo, kurio vardu informacija siunčiama, tapatybėa rba galiojantis adresas, kuriuo elektroninio pašto pranešimą gavęs asmuo galėtų pareikalauti nutraukti tokios informacijos siuntimą. Jei nebenorite daugiau gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, siūlome jų atsisakyti apie tai pranešant siuntėjui.

Jums kreipusis, tiesioginės rinkodaros siuntėjas privalo nepagrįstai nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus bei informuoti duomenų gavėjus (jei tokių yra). Atkreipiame dėmesį, kad tiesiogine rinkodara nelaikytini, pavyzdžiui, sveikinimai, elektroniniai laiškai, kurių turinys susijęs su sutarčių vykdymu, priminimas apie skolą ir kt. Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntėjo veiksmus ar neveikimą galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Reikalavimai skundui nurodyti ADTAĮ 24 straipsnyje. Visą informaciją apie skundo teikimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai galite rasti adresu: https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo/.

Pagal ERĮ 3 straipsnio 1 dalį abonentas – tai asmuo, kuris yra viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarties su šių paslaugų teikėju šalis. Jeigu elektroninio pašto adresas ar telefono ryšio numeris priklauso juridiniam asmeniui, kreiptis į duomenų valdytoją ir (arba) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, reikėtų juridinio asmens vadovui arba jo įgaliotam asmeniui. Jei skundžiatės dėl telefonu vykdomos tiesioginės rinkodaros, pateikite įrodymus, kad telefono ryšio numerio, į kurį Jums buvo skambinta, abonentas ar registruotas naudotojas esate Jūs (pavyzdžiui, sutarties su telekomunikacijų paslaugų teikėju kopiją).

Nepamirškite nurodyti telefono ryšio numerio, iš kurio Jums buvo skambinta, Jūsų telefono ryšionumerio, į kurį Jums buvo skambinta, taip pat skambučio datos ir laiko bei pateikite telefono ekrano nuotrauką su informacija apie gautą skambutį ar telefono ekrano nuotrauką, kurioje matytųsi SMS siuntėjas,pilnas SMS tekstas, jos gavimo data ir laikas.

Jei skundžiatės dėl nepageidaujamų elektroninio pašto pranešimų siuntimo, pateikite pilną Jums siųsto elektroninio pašto pranešimo kopiją, šio elektroninio pašto pranešimo techninį aprašą, kuriame būtų matyti kompiuterio, iš kurio siųsti šie elektroninio pašto pranešimai, IP adresas ir dokumentus, patvirtinančius, kad Jūs esate elektroninio pašto adreso, į kurį Jūs gavote nepageidaujamus elektroninio pašto pranešimus, registruotas naudotojas. Kaip parengti šiuos dokumentus, galite sužinoti susipažinę su Inspekcijos interneto svetainėje skelbiamu DUK „Kaip parengti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atsakymą, kad esate registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas?“ (https://vdai.lrv.lt/lt/duk).

Rekomenduojamą skundo formą, galite rasti adresu: https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas, Atmintinę abonentams ir registruotiems elektroninių ryšių paslaugų naudotojams dėl informacijos pateikimo Valstybinei duomenų inspekcijai nagrinėjant skundą, susijusį su elektroninių ryšių paslaugų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip pateikti skundą, galite rasti adresu:

https://vdai.lrv.lt/atmintine-del-informacijos-pateikimo-nagrinejant-skunda-susijusi-su-elektroniniu-rysiu-paslaugu-naudojimu-tiesiogines-rinkodaros-tikslu

Read MoreLeave A Comment

More News

Politika – infa

Prezidentas pasirašė dekretus dėl teisėjų atleidimo 2019-08-16 09:05:57Visuomenės pasitikėjimas teismais yra valstybės prioritetas. Todėl priėmiau sprendimą inicijuoti teisėjų, pa&#

Ginama teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 2019-08-15 10:44:10kiekvienas turi teisę gauti iš organizacijos patvirtinimą, ar ji tvarko su juo susijusius asmens duomenis. Kreipimasis gali būti

Seimo narys Mindaugas Puidokas dėl Matijošaičių veiksmų Lampėdžiuose 2019-08-14 09:47:45iš tiesų, galimai, vietovės tvarkymo tikslas kitas: ES ir miesto savivaldybės lėšomis sutvarkyti ir pagerinti miesto

Kalinimo įstaigose pertvarka – griežtesnės sąlygos tvarkos pažeidėjams, 2019-08-13 11:26:21bus galimybė pažangą padariusiems kaliniams pagal darbo sutartis dirbti už įkalinimo įstaigos ribų. Išė

Lietuvoje bus įrengta 100 naujų elektromobilių įkrovimo stotelių 2019-08-13 09:12:24įstatymo numatyta tvarka 100 elektromobilių įkrovimo stotelių bus perduotos Transporto kompetencijų agentūrai, atsakinga

Seimo konservatoriai ragina ministrą Liną Linkevičių reaguoti į 2019-08-13 08:14:41Straipsnis diskredituoja Joną Noreiką ir kelia abejonę dėl demokratijos Lietuvoje legitimumo. Toks šmeižtas stiprina m

Seimo konservatoriai dėl galimai pažeistos K. Škirpos alėjos 2019-08-09 04:54:10R.Šimašiaus sprendimas pakeisti K. Škirpos alėjos pavadinimą prieštarauja LR VRM ministro įsakymui, kuris n

Privalomos Statybininkų kortelės įgauna formą: neturintiesiems baudos gali 2019-08-07 03:30:05juridiniams asmenims, pažeidusiems statybininkų identifikavimo tvarką, numatoma skirti baudą, siekiančią nuo 800 iki 1,2

Nuteista du savo vaikus pražudžiusi moteris 2019-08-06 14:43:03tragedijos dieną krosnis buvo įkaitusi, su rusenančiomis žarijomis, kas ir nulėmė gaisro kilimo priežastis. Vaikai

Atminimo lentų Vilniuje plėšymo vajus – R. Šimašius 2019-08-05 11:21:01Po sovietų okupacijos poetė buvo priskirta suimtinų asmenų kategorijai ir 1941 m. birželio 15 d. buvo suimta bei įkalint

Gera žinia kenčiantiems smarvę – 1,5 karto sumažinta 2019-08-05 09:13:30normatyvų įgyvendinimui numatytas pereinamasis laikotarpis – 5 metai. Taigi, 5 europinių kvapo vienetų kvapų koncentrac

Prezidentas nepasirašė įstatymo pataisų, kuriomis ribojamas miško žemės 2019-08-03 06:02:50Jau aišku, kad Miškų įstatymo pataisas lengvai apeis nesąžiningi veikėjai, pavyzdžiui, per apsimestinius s

Ekspertai.eu

Baltijos kelias – tai buvo reiškinys New! 2019-08-22 10:31:47 1989 m. rugpjūčio 23 dieną įvykęs 650 km Baltijos kelias sujungė Taliną, Rygą ir Vilnių. Apie 2 miljon

Žalią šviesą Baltarusijos atominei uždegusi Žmonių partija tęsia New! 2019-08-22 10:31:47 Žmonių partijos narys Dainius Kreivys po praėjusią savaitę pasirodžiusių pranešimų, jog Latvija keti

Lietuvos kariai jau 25 metus dalyvauja tarptautinėse operacijose, New! 2019-08-22 10:31:47 1994 m. rugpjūčio 22 d. pirmasis Lietuvos taikos palaikymo būrys LITPLA-1, sudarytas iš 32 karių, vadovaujamų kpt.

Liberalas R. Šimašius apie savo sprendimą dėl lentos: New! 2019-08-22 10:31:47 Vilniaus meras Remigijus Šimašius visuomeniniuose tinkluose išplatino pranešimą „Apie vieną lentą,

Badaujantis liberalas atskleidė, apie ką reikės galvoti ir New! 2019-08-22 10:31:47 Dėl Ukrainos didvyrės Nadios Savčenko jau penktus metus iš eilės badaujantis liberalas, Lietuvos interesams Europos Parl

Po G. Nausėdos vizito Estijoje paaiškėjo: V. Putinas, New! 2019-08-22 10:31:47 Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu rugpjūčio 20 d. lankėsi Estijoje ir šios šalies prezidentei Kersti Ka

Prezidentas Gitanas Nausėda pagaliau apsisprendė: „tarnausiu mafijai“ New! 2019-08-22 10:31:47 Šiandien gavau pirmąjį prezidento Gitano Nausėdos atsakymą dėl mafijinės teisėsaugos. Kaip žinia, i&

Baltijos kelias. Tai buvo reiškinys New! 2019-08-22 10:31:47 Rugpjūčio 21 d. įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Egidijaus Klumbio ir Zigmo Vaišvilos spaudos konf

Antradienio pasakėčia. Lietuvos karo akademijos pirmakursiai – itin New! 2019-08-22 10:31:47 Šiais metai pirmakursiai stebina ne tik rekordiniu įstojusiųjų skaičiumi, bet ir stipria motyvacija bei meile tėvyn

Baltijos jūroje išbandomos naujausios karinės technologijos New! 2019-08-22 10:31:47 Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos (KJP) ir Baltijos pažangių technologijų institutas (BPTI) rugpj&#

Šį mokestį mokame net nesusimąstydami 2019-08-20 10:28:06 Pats blogiausias dalykas yra, kuomet absurdas tampa kasdieniu. Mes mokame, mokesčius, rinkliavas bei kitokias įmokas ir apie dalį j&

Tik prezidento V. Adamkaus mirtis Lietuvos vyriausybei ir 2019-08-20 10:28:06 Prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje). Nuotr. facebook.com Teisingumo ministerija neskelbia, tačiau

Geopolitika

Kontrabandos operacijos 2017-04-28 03:10:00 Kontrabandos operacijos vaizdo.

Parliamentary elections in Wonderland 2017-04-26 04:00:00 February 24 will be held parliamentary elections in Moldova. It is expected that the overwhelming number of seats in the new parliament of the cou

Minskas ir Maskva: tarp meilės ir neapykantos 2017-04-23 23:30:00 Iš pirmo žvilgsnio Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka – turi ne vien

L. Kojala. Trumpas keičia nuomonę. Ir ačiū jam 2017-04-20 23:30:00 Pakanka vos trijų mėnesių JAV prezidento poste, kad požiūris į užsienio politiką imtų keistis. Donald

Geresnės privatumo apsaugos elektroninėje erdvėje link 2017-04-19 06:25:00 Balandžio 11 d. EP nariai kartu su ekspertais aptarė siūlymus, kuriais siekiama geriau apsaugoti privatumą elektroninių ry&

Ko siekia Kremlius? Lenkijos ir Ukrainos atvejis 2017-04-16 23:30:00 Įsibėgėjantis Seimo nario Mindaugo Basčio apkaltos procesas dėl Lietuvos interesų išdavystės galbūt

Kruvina Stalino svajonė: Baltijos šalys – „sovietinės vitrinos“ 2017-04-11 04:20:00 Baltijos šalys Josifui Stalinui turėjo būti tarsi išvalytos sovietinės vitrinos – tokią išvadą

Europos Parlamentas panaikino vizų reikalavimą ukrainiečiams 2017-04-06 05:55:00Per pastaruosius trejus metus Europos Parlamentas nuolat rodė solidarumą Ukrainos atžvilgiu – remdamas jos piliečių sie

Rusų pasaulis be ribų 2017-04-05 23:30:00veidas.lt Aleksandras Noinecas: taip jau susiklostė, kad vis lankausi įvairių televizijų laidose, kuriose man, kaip Rusijos

Rusijos kariniai mokymai „Zapad“ – grėsmingi dėl galimų 2017-04-03 23:35:00 „Rusija sugebėtų per 24–48 valandas pradėti kovos veiksmus prieš Baltijos valstybes“, – per spaudos


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.